کلیدواژه‌ها = خسارت تنبیهی
خسارت تنبیهی در حقوق ایران

دوره 77، شماره 81، فروردین 1392، صفحه 161-187

10.22106/jlj.2013.10982

عباس قاسمی حامد؛ علی خسروی فارسانی؛ فهیمه آقابابایی


مقایسه‌ی تطبیقی وجه التزام و خسارت تنبیهی

دوره 74، شماره 70، تیر 1389، صفحه 133-151

10.22106/jlj.2010.11179

علی خسروی فارسانی؛ شاهپور بیرانوند