نویسنده = ������������ �������� ������������ ����������������