نویسنده = علی طهماسبی
1. تحلیل قواعد دادرسی مدنی در فرض تعدد اصحاب دعوا

دوره 81، شماره 98، تابستان 1396، صفحه 125-146

علی طهماسبی


2. اثر تقصیر و مسؤولیت محض در ترغیب عامل زیان و زیان‌دیده به رعایت احتیاط

دوره 75، شماره 74، تابستان 1390، صفحه 129-159

علی طهماسبی؛ کوروش علی پور