نویسنده = امیرمسعود مظاهری
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم مداخله وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی

دوره 70، 56-57، پاییز 1385، صفحه 241-252

امیرمسعود مظاهری