نویسنده = مجتبی فرح بخش
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم و مبانی حقوق دفاعی متهم

دوره 70، 56-57، پاییز 1385، صفحه 111-136

10.22106/jlj.2006.11440

مجتبی فرح بخش