نویسنده = �������� ������������ ��������
نقد و بررسی قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک

دوره 68، شماره 46، فروردین 1383، صفحه 98-113

حبیب طالب احمدی


معاملات قابل ابطال در حقوق ایران

دوره 67، شماره 43، تیر 1382، صفحه 71-92

حبیب طالب احمدی