نویسنده = نجاد علی الماسی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین قانون حاکم بر دعاوی حقوقی نقض حق مولف در فضای مجازی

دوره 84، شماره 109، بهار 1399، صفحه 0-0

10.22106/jlj.2019.63059.1445

مینا کاویانی؛ نجاد علی الماسی