نویسنده = محمد درویش زاده
تعداد مقالات: 4
1. نقد و نگاهی به نظام آموزش کارکنان قوه قضاییه

دوره 65، شماره 34، بهار 1380، صفحه 155-163

محمد درویش زاده


2. رابطه توسعه قضایی و نشریات حقوقی

دوره 64، شماره 31، تابستان 1379، صفحه 71-86

محمد درویش زاده


3. مقدمه ای بر طرح تفسیر نموداری قانون مدنی

دوره 64، شماره 30، بهار 1379، صفحه 117-134

محمد درویش زاده


4. نقد و نظری بر نظام ارزیابی و آمار عملکرد دادگستری

دوره 63، شماره 29-28، پاییز 1378، صفحه 217-230

محمد درویش زاده