نویسنده = �������� �������� ������
اصل تناسب در توقیف داده و سامانه در فرایند کیفری

دوره 86، شماره 117، فروردین 1401، صفحه 131-152

10.22106/jlj.2021.531735.4218

صادق تبریزی؛ حسن عالی پور؛ محمدرضا الهی منش


حاکمیت قانون اساسی در رویارویی با بزه رایانه‌ای

دوره 82، شماره 102، تیر 1397، صفحه 81-108

10.22106/jlj.2018.32734

حسن عالی پور؛ محمد یکرنگی