نویسنده = نجمه سمیعی منش
1. راهکارهای دادخواهی قربانیان سلاح‌ شیمیایی در جنگ تحمیلی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران

دوره 82، شماره 104، زمستان 1397، صفحه 1-1

توکل حبیب زاده؛ کیوان اقبالی؛ نجمه سمیعی منش