نویسنده = ������������ ������ �������� ������
قسامه

دوره 57، شماره 8، مهر 1372، صفحه 23-32

سید محمد حسن مرعشی


بحثی تاریخی اقتصادی، فقهی درباره دیات ششگانه

دوره 57، شماره 7، فروردین 1372، صفحه 5-16

سید محمد حسن مرعشی


مصلحت و پایه های فقهی آن

دوره 56، شماره 6، دی 1371، صفحه 9-38

سید محمد حسن مرعشی


تحقیقی درباره سن بلوغ

دوره 56، شماره 4، تیر 1371، صفحه 57-78

سید محمد حسن مرعشی


بغی یا جرم سیاسی از نظر اسلام

دوره 56، شماره 3، فروردین 1371، صفحه 9-26

سید محمد حسن مرعشی


افساد فی الارض از دیدگاه قرآن و روایات و عقل

دوره 55، شماره 2، دی 1370، صفحه 43-56

سید محمد حسن مرعشی