نویسنده = هوشنگ ناصرزاده
تعداد مقالات: 5
1. مقاومت در برابر اعمال بازداشت و حبس غیر قانونی

دوره 59، شماره 14-13، تیر 1374، صفحه 147-166

هوشنگ ناصرزاده


2. جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بی گناه

دوره 57، شماره 9، دی 1372، صفحه 99-106

هوشنگ ناصرزاده


3. حقوق فرد بازداشت شده

دوره 57، شماره 8، مهر 1372، صفحه 65-84

هوشنگ ناصرزاده


4. احتساب ایام بازداشت قبلی

دوره 57، شماره 7، فروردین 1372، صفحه 69-84

هوشنگ ناصرزاده


5. حبس و توقیف قانونی

دوره 56، شماره 6، دی 1371، صفحه 74-138

هوشنگ ناصرزاده