نویسنده = ابوالفضل محبی
تعداد مقالات: 3
3. بررسی تعهدات طبیعی در حقوق ایران؛ با رویکرد حقوقی و تحلیل اقتصادی

دوره 75، شماره 76، زمستان 1390، صفحه 185-208

10.22106/jlj.2011.11073

مجید اکبرپور؛ ابوالفضل محبی؛ خدیجه نظری