نویسنده = �������������� ��������
بررسی عدم النفع در فقه، آیین دارسی مدنی 1379و آیین دارسی کیفری 1392

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.544864.4578

محمد حسین شهبازی؛ میثم اکبری؛ هانی حاجیان