نویسنده = �������� �������� �������������������� ������