تعداد مقالات: 436
426. بررسی اعتبار قرارداد انتخاب دادگاه در حقوق بین الملل خصوصی و تاثیر آن در شناسایی و اجرای آراء خارجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

10.22106/jlj.2020.112818.2897

علی اصغر صانعیان؛ مجید غمامی


427. تزاحم دو حق: حق جلوت و آزادی بیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

10.22106/jlj.2020.115618.2968

عباس میرشکاری


428. امکان سنجی جبران خسارت بزه دیده مدعی تجاوز جنسی پس از تبرئه متهم در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

10.22106/jlj.2020.112943.2888

محمود اسپانلو؛ کیومرث کلانتری


429. مطالعه تطبیقیِ اجرای حقوق ممتاز دریایی در دادرسی ورشکستگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

10.22106/jlj.2020.116652.2996

فریبا فولادگر؛ محسن ایزانلو


430. اعتبار قضیه قضاوت شده کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

10.22106/jlj.2020.112965.2927

علی عسگری توانی؛ حسن محسنی؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ منصور امینی


431. الگوی پاسخ دهی به جرائم اطفال و نوجوانان در نظام قضایی ایران (مطالعه موردی: در استان مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

10.22106/jlj.2020.109536.2772

همت الله نادی بابایی؛ حسین غلامی؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی؛ مهدی اسماعیلی


432. مصالح عالیۀ کودکان و نوجوانان بزهکار در حقوق کیفری ایران (با تأکید بر پاسخ‌های تعزیرمدار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

10.22106/jlj.2020.112722.2879

سید پوریا موسوی؛ هادی رستمی


433. بررسی رابطه نظم عمومی و داوری پذیری در دعاوی مالکیت فکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

10.22106/jlj.2020.116017.2981

سعید حبیبا؛ زهرا شوشتری


434. چالش‌های تقنینی اجرای خدمات عمومی رایگان از منظر قضات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

10.22106/jlj.2020.120551.3132

محمد متین پارسا؛ حسنعلی موذن زادگان


435. مبانی حق انسان بر بدن خویش: بیان نظریه کار و طرح نظریه بدن برای بدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

10.22106/jlj.2020.111679.2846

مجتبی بانشی؛ حسن بادینی


436. تأملی بر معیارها و مرجع تشخیص باغ در رویۀ دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

10.22106/jlj.2020.118888.3070

علی محمد فلاح زاده؛ محمد نجفی کلیانی