1. مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی

دوره 82، شماره 104، زمستان 1397، صفحه 1-1

عبدالعلی توجهی؛ هاله کریمیان


2. تعارض اصل ضرر و اصل آزادی اراده در جرم انگاری سقط جنین

دوره 83، شماره 105، بهار 1398، صفحه 1-1

اسماعیل هادی تبار؛ مریم مهری متانکلایی


3. چهار گفتار درباره ی حقوق و تاریخ

دوره 72، 62-63، بهار 1387، صفحه 243-272

علی شایان


4. جرم یقه سفید، نه مجرم یقه سفید

دوره 71، شماره 61، زمستان 1386، صفحه 185-206

امیرحمزه زینالی


5. قاعده تعیین مسئول جبران خسارت بر مبنای فعل زیان‌بار

دوره 80، شماره 94، تابستان 1395، صفحه 235-258

علیرضا یزدانیان


8. حق اتباع و سرمایه‌گذاران خارجی در دسترسی به شبکه انرژی

دوره 82، شماره 101، بهار 1397، صفحه 233-258

حمیدرضا نیکبخت؛ مهدی هفتانی؛ سارا میرمحمدصادقی


10. تفسیر و استدلال حقوقی در حقوق رم

دوره 72، 62-63، بهار 1387، صفحه 273-302

رحیم فروغی نیک


11. تفسیر قضایی در حقوق عمومی

دوره 82، شماره 102، تابستان 1397، صفحه 263-288

اسدالله یاوری؛ پرهام مهرآرام


12. جایگاه بزه دیدگان در نظریه ی سزادهی

دوره 72، 62-63، بهار 1387، صفحه 303-320

مهرداد رایجیان اصلی